Prodávající
PEKA-CB s.r.o.
Hroznová 47/15
37001 České Budějovice
IČO : 28109902
Kontakt: 00420 773641114  nebo pekacb@volny.cz

Vymezení pojmů

1.    Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
2.    Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
3.    Spotřebitel (kupující)-  je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

  Uzavření kupní smlouvy

1.    Odeslaná objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a závazným potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem).

Storno objednávky ze strany prodávajícího

1.    Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje.
2.    V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou. Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

Storno objednávky ze strany kupujícího (před expedicí zboží)

1.    Kupující může objednávku stornovat kdykoliv, pokud nebyla ještě expedována (předána k přepravě). Storno objednávky může prodávající provést emailem nebo telefonicky.
Platnost cen
1.    Ceny jsou platné v momentě objednávky. V případě, že dojde k neočekávané a výrazné změně cen ze strany dodavatele, upozorní dodavatel kupujícího na změnu ceny před expedicí zboží. V případě, že kupující nebude se změnou ceny souhlasit má dodavatel právo objednávku stornovat.

Převzetí zboží

1.    DOPORUČUJEME! Při převzetí zásilky dodané přepravcem doporučujeme provést vnější kontrolu zásilky. V případě vnějšího poškození zásilky, zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás. Pokud se rozhodnete takto poškozené zboží přijmout, vystavujete se možnosti, že při případné reklamaci prodávající prokáže na základě vámi podepsaného přepravního dokladu, že zásilka při jejím převzetí byla zvnějšku nepoškozena.
2.    Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel.
3.    Spolu se zbožím obdrží kupující také fakturu (daňový doklad), která platí zároveň jako doklad o záruce.

Záruční doba, reklamace

1.    Na zboží poskytujeme zákonnou záruční dobu. Délka záruční doby je udána u každého zboží v katalogu. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.
2.    Pokud dojde k poruše zboží v záruční lhůtě kontaktujte nás prosím telefonicky na 773641114 nebo emailem na pekacb@volny.cz. Pro rychlejší vyřízení Vaší reklamace si prosím připravte (nebo nám zašlete) následující údaje:
- jméno a Příjmení a kontakt na vás
- číslo objednávky (přišlo Vám v potvrzení o objednávce) nebo číslo dokladu ,který jste obdrželi spolu se zbožím
- druh zboží k reklamaci
- specifikujte prosím druh závady zboží
3.    Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím přepravce doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. V případě vnějšího poškození zásilky, zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás. Reklamace vnějšího poškození zásilky, která bude naší firmě oznámena po vašem převzetí od našeho přepravce, bude posuzována na základě podepsaného přepravního listu kupujícím.
4.    Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel.
5.    Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat spolu s reklamovaným zbožím nabývací doklady vztahující se k reklamovanému zboží jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura-daňový doklad) a záruční list (pokud byl ke zboží dodán). Při uplatnění reklamace zasláním přijmeme takovou zásilku pouze ve formě cenného balíku, nikoliv dobírkou.
6.    Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamovaného zboží a řešení vámi uplatněné reklamace bude vycházet na základě vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady a to opravou, výměnou, přiměřenou slevou či odstoupením od kupní smlouvy. Reklamace vyřizujeme v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Zpravidla se snažíme (pokud je to technicky možné) vyřizovat reklamace rychleji. Přijímáme a řešíme reklamace všech prodávaných výrobků, ale u některých je rychlejší obracet se přímo na naši kontaktní adresu. Kontakt najdete na záručním listu nebo návodu k použití. 
7.    Pokud zákazník nezvolí při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na její vyřízení a to zejména sdělením svého požadavku do reklamačního protokolu, případně nebude-li mít jeho požadavek oporu v zákoně, zvolí prodávající zákonné řešení reklamce dle svého uvážení. V takovém případě bude o způsobu řešení zákazník informován.
8.    Prodávající  je  povinen  spotřebiteli  vydat  písemné potvrzení (reklamační protokol)  o  tom,  kdy  spotřebitel  právo z odpovědnosti za vady uplatnil,  co  je  obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení  o  datu  a  způsobu  vyřízení  reklamace, včetně potvrzení o provedení  opravy  a  době  jejího  trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí  reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
9.    Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené :
a.    neodborným používáním v rozporu s návodem k použití
b.    mechanickým poškozením a opotřebením
c.    živelnými pohromami ( vodou, ohněm, bleskem)
d.    zboží bylo reklamováno po záruční době
e.    zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
10.    Na stav a průběh reklamace se může zákazník informovat na tel.: 00420 773641114 nebo na emailu: pekacb@volny.cz
11.    V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – rozpor s kupní smlouvou

1.    Prodávající  odpovídá  kupujícímu  za  to, že prodávaná věc je při převzetí  kupujícím  ve  shodě  s  kupní  smlouvou,  zejména, že je bez vad.
2.    V  případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby  prodávající  bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího  kupní  smlouvě,  a  to  podle  požadavku kupujícího buď výměnou  věci,  nebo  její  opravou;  není-li takový postup možný, může kupující  požadovat  přiměřenou  slevu  z  ceny  věci  nebo  od smlouvy odstoupit.  To  neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil
3.    Rozpor  s  kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne  převzetí  věci,  se  považuje  za  rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – záruční vady

1.    Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
2.    Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně  užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady).
3.    Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Vrácení zboží

1.    Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) lze do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, že takto nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží!
2.    Zboží můžete vrátit osobně nebo poslat na naši adresu a to nikoli na dobírku.
3.    Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem. Peníze vrátíme do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
4.    Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, včetně záručního listu, prodejního dokladu, českého návodu a veškerého dodaného příslušenství poslat na vlastní náklady zpět v uvedené lhůtě.
5.    V případě poškozeného nebo nekompletního vráceného zboží, bude kupní cena snížena o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo o doplnění příslušenství.

  Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.  
 

 


Kontakt

PEKA-CB s.r.o.

Lannova 1461/22 /budova PRIOR/
370 01 České Budějovice


+420 774 370 330 +420 773 641 114